company logo
HeidelbergCement i Sverige

Upptåget får tre nya hållplatser


   Banverket bygger tre nya hållplatser för Upptåget; Mehedeby, Marma Norra och Älvkarleby. Den 7 juli invigs Mehedeby, som den första av de tre. För Jehanders del innebär bygget leveranser av drygt 17 000 ton naturgrus och bergkross, framför allt till förstärknings- och bärlager till perronger och tillfartsvägar.

Upptåget startade den 19 augusti 1991 på sträckan Tierp – Uppsala. I augusti 2006 utökades trafiken norrut till Gävle, med stopp i Skutskär och Furuvik och en förlängning gjordes även söderut till Upplands Väsby. Tågen körs av SJ på uppdrag av länsbolaget för kollektivtrafiken, Upplands lokaltrafik, och succén har inte låtit vänta på sig. En vanlig vardag reser 10 000 personer med Upptåget, vilket vida överstiger alla förväntningar.

Digitalt precisionsjobb
 – Hela arbetsplatsen är digitalt mätt från början. Det betyder att mängd och nivå på allt material är uppmätt i förväg. Detsamma gäller placeringen av rör och stolpar. De har sina exakta koordinater och alla mängdregleringar görs från de inmätta punkterna, säger Kent Söderberg, platschef på Banverket Produktion, som är entreprenör för allt arbete på uppdrag av Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt Nord.  


Banverket finansierade alla arbeten i spårmiljö
Banverket finansierade alla arbeten i spårmiljö samt plattformen med informationstavlan, som kommer att stå på plattformen. Allt övrigt med vindskydd, cykelställ, tillfartsvägar, parkeringar och belysning ovanför asfalten på plattformen och utanför spårmiljön finansierades av respektive kommun med statsbidrag till viss del. Hela projektet har samordnats av Krister Johansson, projektledare från Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt Nord:- Entreprenaden har upphandlats i konkurrens med ett antal andra entreprenörer. Förfrågan var ute i två delar, en markentreprenad värd ca 12 miljoner kronor och en BEST- (Ban, EL, Signal, Tele) entreprenad värd ca 10 miljoner kronor. Den senare innehöll även all el på kommunens del. Banverket Produktion erhöll bägge entreprenaderna och hela projekteringen av hela projektet har gjorts av WSP Samhällsbyggnad i Gävle, förklarar Krister.

 Den 7 juli klockan 10.56 kommer Upptåget till Mehedeby och då sker den officiella invigningen. Stationerna Marma norra och Älvkarleby är klara i september, men öppnas i och med tidtabellskiftet i januari 2008.