company logo
HeidelbergCement i Sverige

Samråd avseende planerad utökad verksamhet inom bergtäkt Kuleskog, Åsaka-Velanda 5:1

Sand och Grus AB Jehander bedriver bergtäkt inom fastigheten Åsaka-Velanda 5:1. Inom verksamhetsområdet planeras en fortsatt och utvidgad täktverksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt Miljöbalken.

I tillståndsprövningen ingår en samrådsprocess där den som kan beröras av den planerade verksamheten får möjlighet att lämna synpunkter och påverka kommande beslut. Den information du nu får ta del av är en del i samrådsprocessen. Skriftliga inkomna upplysningar och synpunkter kommer att ingå i den ansökan som inges till Länsstyrelsen.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att höra av dig till Maria Gelin på telefonnummer 031-700 19 54, eller på e-post, maria_gelin@golder.se.
Vill du lämna upplysningar, frågor eller synpunkter som ska ingå i ansökan till den planerade verksamheten ska dessa lämnas skriftligen senast den 15 april 2011 till:

Golder Associates AB
Att: Maria Gelin
Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg
maria_gelin@golder.se

Frågor kan även ställas till:

Sand och Grus AB Jehander
Niklas Osvaldsson
Regionchef Region Väst
031-867615
niklas.osvaldsson@jehander.se