company logo
HeidelbergCement i Sverige

Samråd om Arvidsbo

Samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken

Sand och Grus AB Jehander planerar att ansöka om tillstånd för en täkt av naturgrus på fastigheterna Svanby 2:50 m.fl. strax väster om Arvidsbo i Tierps kommun, Uppsala län. Som en del i tillståndsansökan genomför Jehander samråd enligt miljöbalken.

Verksamheten att bedriva naturgrustäkt omfattar grävning, sortering, krossning, lagerhållning, lastning och transporter. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla sorterade kvalificerade naturgrusprodukter till kunder i regionen. De huvudsakliga användningsområdena är betong, puts-/murbruk, filtersand, sand till lekplatser, hästhagar m.m. Den totala produktionen av naturgrusprodukter för leverans planeras bli 700 000 ton. Bolaget planerar att ansöka om tillstånd för 10 år. Inom det planerade verksamhetsområdet pågår idag täktverksamhet. Täkten ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Samråd sker genom utskick och annonsering med myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer.
Ett underlag för samråd som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning har tagits fram. 

Den som vill ställa frågor eller få underlaget hemskickat är välkommen att kontakta Jonas Rune på WSP Environmental, telefon 08-688 68 87, 070-651 6887, e-post jonas.rune@wspgroup.se.

Synpunkter skickas senast den 18 november 2011 till WSP Environmental, att: Jonas Rune, 121 88 Stockholm Globen. Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.