HeidelbergCement w Polsce
key visual

Kopalnie Górażdże i Folwark

Kopalnia Górażdże

Kopalnia Wapienia „Górażdże” to największa kopalnia należąca do Górażdże Cement SA. Dla potrzeb przemysłu wapienniczego wydobycie rozpoczęto w XIX wieku, a dla potrzeb produkcji cementu pozyskiwanie surowca ruszyło w 1977 roku, wraz z uruchomieniem Cementowni Górażdże. Rocznie wydobywa się tutaj od 3,5 do 4 milionów ton wapieni. Eksploatowane złoże dzieli się na trzy podstawowe kompleksy skalne, zróżnicowane pod względem właściwości mechanicznych i chemicznych. Pozyskiwane w kopalni wapienie górażdżańskie wykorzystywane są w większości do produkcji wyrobów wapienniczych, natomiast wapienie terebratulowe i karchowickie przeznaczone są w całości do produkcji cementu. Złoże urabiane jest metodą robót wiertniczo-strzałowych. Zasoby złóż kopalni wystarczą na ok. 60 lat eksploatacji.Teren Kopalni Górażdże jest miejscem występowania wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Aby zminimalizować lub nawet zupełnie wykluczyć przyrodnicze straty związane z eksploatacją surowca, Górażdże Cement SA we współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego prowadzą od 2005 roku „Program ochrony różnorodności biologicznej obszaru górniczego Górażdże Cement SA”. W ub.r. na terenie Kopalni Górażdże uruchomiono ścieżkę przyrodniczą-dydaktyczną, ukazującą unikatowe walory przyrodnicze tego terenu. Równolegle z eksploatacją prowadzona jest sukcesywna rekultywacja wyrobisk. W ciągu ostatnich 25 lat zrekultywowano około 400 ha gruntów, z czego ponad 300 ha zostało zalesionych.

Kopalnia Folwark

Kopalnia Margli Kredowych „Folwark” to drugi, obok Kopalni Wapienia „Górażdże”, zakład dostarczający podstawowe surowce do produkcji cementu w Cementowni Górażdże. Od ponad 30 lat wydobywane są w niej margle i wapienie kredowe. Złoże margli „Opole-Folwark” należy do najbogatszych złóż tego typu w kraju. Rocznie wydobywa się tu 2,3 miliona surowca. 290 milionów ton zasobów złóż „Folwarku” to ilość, która wystarczy co najmniej na 90 lat eksploatacji.

Urabianie złoża odbywa się tu dwoma metodami: robót wiertniczo-strzałowych oraz zrywania mechanicznego. Następnie surowiec ładowany jest koparkami lub ładowarkami na samochody technologiczne, które przewożą go do kruszarek. Po skruszeniu surowiec transportowany jest przenośnikami taśmowymi o łącznej długości ok. 9 kilometrów do Cementowni Górażdże.