HeidelbergCement Česká republika

Integrovaný systém managementu

Společnost Českomoravský cement, a.s., v souladu s celkovou podnikatelskou strategií, má zaveden integrovaný systém managementu. Tato integrace zahrnuje certifikaci a údržbu systémů:

  • managementu kvality QMS dle ČSN EN ISO 9001
  • environmentálního managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001
  • managementu hospodaření s energií EnMS dle ČSN EN ISO 50001
  • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SMS dle ČSN OHSAS 18001

Systémy managementu se vztahují na těžbu a úpravu vápenců, výrobu a dodávání cementu, vnitropodnikovou dopravu surovin a hotových výrobků.

Kvalita orientovaná na zákazníka
Společnost vyrábí a dodává řadu různých druhů cementu nejvyšší kvality a svým zákazníkům poskytuje profesionální servis v oblasti logistiky a poradenství. Produkty jsou v procesu výroby a expedice podrobovány přísné kontrole kvality v souladu s harmonizovanou evropskou normou EN 197-1. Na všechny cementy uváděné na trh jsou vydány Certifikáty shody, které vydal TZÚS Praha a Prohlášení o shodě.

Ochrana životního prostředí a hospodaření s energiemi
K ochraně životního prostředí přistupuje firma komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje. Mezi priority patří rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování sekundární prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby.
Dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních surovin a paliv Českomoravský cement nejen šetří přírodní zdroje, ale zároveň pomáhá ekologicky využívat různé druhy materiálů, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí.
Velká pozornost je v neposlední řadě věnována také dalšímu zlepšování vzhledu a čistoty závodů a tím vytváření lepšího pracovního prostředí, což ocení nejen zaměstnanci, ale i obchodní partneři a hosté, kteří do výrobních závodů přicházejí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V souladu s vyhlášenou politikou společnosti je věnována mimořádná péče o zdraví zaměstnanců a o ochranu zdraví při práci. Její principy jsou realizovány v zavedeném systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na prevenci a seznamování zaměstnanců s riziky na pravidelných školeních. Samozřejmostí je poskytování potřebných ochranných pracovních prostředků, sledování a evidence expozic na rizikových pracovištích.

rychlé odkazy